Αρ. Απόφασης: 015/2021
 
Ημερομηνία: 08/01/2021
 
Θέμα: Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού για το Έτος 2021


Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2021 υπ’ αριθμόν 2/2021, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα: 
 • H επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής με Αρ. Φακ. ΠΗ/326.8 ημερομηνίας 21 Σεπτεμβρίου 2020, με θέμα «Αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Παραγωγής για το έτος 2021» με την οποία η  ΑΗΚ Παραγωγή υπέβαλε την αναθεωρημένη, μετά και από τα σχόλια της ΡΑΕΚ, αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ) για το έτος 2021, Αρ. Εισερχ. 3265/20,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής με Αρ. Φακ. ΠΗ/326.8, ημερομηνίας 31 Αυγούστου 2020, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Παραγωγής για το έτος 2021» με την οποία η ΑΗΚ Παραγωγή υπέβαλε την αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων της διατίμησης επικουρικών υπηρεσιών και μακροχρόνιας εφεδρείας (Δ-ΕΥ) για το έτος 2021, Αρ. Εισερχ. 2977/20,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Μεταφοράς ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2020, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Μεταφοράς για το έτος 2021», με την οποία η ΑΗΚ Μεταφορά υπέβαλε την αναθεωρημένη, μετά και από τα σχόλια της ΡΑΕΚ, αναπροσαρμογή επιτρεπόμενων εσόδων για τη διατίμηση χρήσης του συστήματος μεταφοράς (Δ-ΧΣ) για το έτος 2021, Αρ. Εισερχ. 3496/20,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Διανομής με Αρ. Φακ. Δ/280 ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2020, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Διανομής για το έτος 2021» με την οποία ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) υπέβαλε την αναθεωρημένη, μετά και από τα σχόλια της ΡΑΕΚ, αναπροσαρμογή επιτρεπόμενων εσόδων για τις διατιμήσεις χρήσης του συστήματος διανομής μέσης και χαμηλής τάσης (Δ-ΧΜ και Δ-ΧΧ) για το έτος 2021, Αρ. Εισερχ. 3495/20,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2020, με θέμα «Αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Προμήθειας για το έτος 2021» με την οποία η ΒΡΔ Προμήθειας της ΑΗΚ υπέβαλε την αναθεωρημένη, μετά και από τα σχόλια της ΡΑΕΚ, αναπροσαρμογή επιτρεπόμενων εσόδων για τη διατίμηση υπηρεσιών εμπορολογιστικής διαχείρισης (Δ-ΕΛ) για το έτος 2021, Αρ. Εισερχ. 3375/20,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/1502-20, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2020 προς την ΑΗΚ Παραγωγή με θέμα «Αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Παραγωγής για το έτος 2021»,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/1567-20 ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2020 προς την ΑΗΚ Μεταφορά με θέμα «Αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Μεταφοράς για το έτος 2021»,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/1568-20 ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2020 προς την ΑΗΚ Διανομής με θέμα «Αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Διανομής για το έτος 2021»,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/1503-20 ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2020 προς την ΑΗΚ Προμήθειας με θέμα «Αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Προμήθειας για το έτος 2021»,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας με Αρ. Φακ. ΠΚ/27 ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2020 με θέμα «Διατίμηση Εμπορολογιστικής Διαχείρισης (Δ-ΕΛ)», με την οποία υποβλήθηκε η διατίμηση υπηρεσιών εμπορολογιστικής διαχείρισης (Δ-ΕΛ) του 2021 για έγκριση από τη ΡΑΕΚ, Αρ. Εισερχ. 3546/20,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής με Αρ. Φακ. ΠΗ/326.8 ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2020 με θέμα «Διατίμηση Χονδρικής (Δ-Χ) για το έτος 2021», με την οποία υποβλήθηκε η διατίμηση χονδρικής (Δ-Χ) για το έτος 2021 για έγκριση από τη ΡΑΕΚ, Αρ. Εισερχ. 3519/20,
 • Την επιστολή του ΔΣΔ με  Αρ. Φακ. ΔΔ/326.8, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2020, με θέμα «Αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Διανομής για το έτος 2021» με την οποία υποβλήθηκαν οι διατιμήσεις Δ-ΧΜ και Δ-ΧΧ για έγκριση από τη ΡΑΕΚ, Αρ. Εισερχ. 3614/20,
 • H επιστολή του ΔΣΜΚ με Αρ. Πρωτ. ΔΟ/604.1.1/202771 ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2020 με θέμα «Υποβολή Εισήγησης Διατίμησης Δ-ΧΣ», με την οποία υποβλήθηκε εισήγηση για έγκριση από τη ΡΑΕΚ αναφορικά με τη διατίμηση χρήσης του συστήματος μεταφοράς (Δ-ΧΣ) για το έτος 2021 με την οποία υποβλήθηκε εισήγηση αναφορικά με τη διατίμηση για την ανάκτηση των δαπανών του ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ) για το έτος 2020, για έγκριση από τη ΡΑΕΚ, Αρ. Εισερχ. 4170/20,
 • H επιστολή του ΔΣΜΚ με Αρ. Πρωτ. ΔΣ2/604.1.1/202284 ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2020 με θέμα «Διατίμηση για την ανάκτηση δαπανών των ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ) για το 2021», με την οποία υποβλήθηκε εισήγηση αναφορικά με τη διατίμηση για την ανάκτηση των δαπανών του ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ) για το έτος 2020, για έγκριση από τη ΡΑΕΚ, Αρ. Εισερχ. 3316/20,
 • H επιστολή του ΔΣΜΚ με Αρ. Πρωτ. ΔΣ2/120.3/202513 ημερομηνίας 21 Οκτωβρίου 2020 με θέμα «Υποβολή εισήγησης Διατίμησης Δ-ΕΥ», με την οποία υποβλήθηκε εισήγηση για έγκριση από τη ΡΑΕΚ αναφορικά με τη διατίμηση για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών και μακροχρόνιας εφεδρείας (Δ-ΕΥ) για το έτος 2021, Αρ. Εισερχ. 3726/20,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας με Αρ. Φακ. ΠΚΔ.01/426 ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2020 με θέμα «Διατιμήσεις Προμήθειας και Χρεώσεις Αγοράς Ηλεκτρισμού στο Τελικό Καταναλωτή (Δ-ΠΠ) για το έτος 2021», με την οποία υποβλήθηκαν οι διατιμήσεις προμήθειας (Δ-ΠΠ) για το έτος 2021 για έγκριση από τη ΡΑΕΚ, Εισερχ. 4592/20,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με 04.03.05/2036-20 ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2020 με θέμα «Προϋπολογισμός Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) για το έτος 2021» με την οποία υποβλήθηκε από τη ΡΑΕΚ στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2021 μετά από διαβούλευση μεταξύ ΡΑΕΚ, ΔΣΜΚ και Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) στη βάσει του Νόμου, σύμφωνα με τον οποίο η διατίμηση για την  ανάκτηση των δαπανών του ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ) για το έτος 2021 καθορίστηκε στα 0,09€σ/kWh,
 • H έκθεση των Συμβούλων της ΡΑΕΚ, Frontier Economics Ltd με τίτλο «Review of EAC’s Allowed Revenue Adjustments for 2021» ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2020,
 • Τα Εσωτερικά Σημειώματα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 11 και 24 Σεπτεμβρίου 2020, αναφορικά με τις Αναπροσαρμογές στα Επιτρεπόμενα Έσοδα για το 2021, στα οποία έγινε ανάλυση των υπολογισμών και εισηγήσεων των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων για τις αναπροσαρμογές στα επιτρεπόμενα έσοδα τους,
 • H έκθεση των Συμβούλων της ΡΑΕΚ, Frontier Economics Ltd με τίτλο «Review of EAC’s proposed electricity tariffs» ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2020,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2019, αναφορικά με τις διατιμήσεις ηλεκτρισμού 2021.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018, Ν.122(Ι)/2003,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 433/2020 ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2020 με θέμα «Υποβολή Αναθεωρημένου Προϋπολογισμού ΔΣΜΚ για το έτος 2021 από τη ΡΑΕΚ»,
Αφού τα Μέλη της ΡΑΕΚ ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ότι οι ρυθμιζόμενες διατιμήσεις ηλεκτρισμού συνάδουν με το Νόμο και τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015, και ασκώντας τις αρμοδιότητες τους δυνάμει του άρθρου 31 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 μέχρι 2018, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
Α. Επιτρεπόμενα Εσοδα Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων
 1. Την έγκριση της αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ) για το 2021, όπως αυτή παρουσιάζεται στην επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής με Αρ. Φακ. ΠΗ/326.8 ημερομηνίας 21 Σεπτεμβρίου 2020, με θέμα «Αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Παραγωγής για το έτος 2021»,
 2. Την έγκριση της αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων της διατίμησης Επικουρικών Υπηρεσιών (Δ-ΕΥ) για το 2021, όπως αυτή παρουσιάζεται στην επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής με Αρ. Φακ. ΠΗ/326.8, ημερομηνίας 31 Αυγούστου 2020, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Παραγωγής για το έτος 2021»,
 3. Την έγκριση της αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων της διατίμησης χρήσης του συστήματος μεταφοράς (Δ-ΧΣ), για το 2021, όπως αυτή παρουσιάζεται στην επιστολή της ΑΗΚ Μεταφοράς, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2020, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Μεταφοράς για το έτος 2021»,
 4. Την έγκριση της αναπροσαρμογής Επιτρεπόμενων Εσόδων για το σύνολο των διατιμήσεων χρήσης συστήματος διανομής (Δ-ΧΜ και Δ-ΧΧ) για το 2020 όπως αυτά παρουσιάζονται στην επιστολή της ΑΗΚ Διανομής με Αρ. Φακ. Δ/280 ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2020, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Διανομής για το έτος 2021»,
 5. Την έγκριση της αναπροσαρμογής των επιτρεπόμενων εσόδων για τη διατίμηση υπηρεσιών εμπορολογιστικής διαχείρισης (Δ-ΕΛ) για το 2021 όπως αυτή παρουσιάζεται στην επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2020, με θέμα «Αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Προμήθειας για το έτος 2021»,
 6. Την έγκριση των Επιτρεπόμενων Εσόδων για τη διατίμηση ανάκτησης δαπανών του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για το 2020, όπως αυτή παρουσιάζεται στην επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.03.05/1561-20 ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2020 με θέμα «Προϋπολογισμός Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) για το έτος 2021»,
 7. Την έγκριση των Επιτρεπόμενων Εσόδων για τις διατιμήσεις Δ-ΠΠ που αφορούν το κόστος αγοράς ενέργειας από την ΑΗΚ Προμήθεια στα
  • €380,483,244 για την ενέργεια που αγοράζεται από την ΑΗΚ Παραγωγή και
  • €43,728,263 για την ενέργεια που αγοράζεται μέσω των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που είναι ενταγμένα σε Εθνικά Σχέδια Χορηγιών.
 8. Στη βάση των σημείων 1-7 της παρούσας Απόφασης τα Επιτρεπόμενα Έσοδα για το έτος 2020 τα οποία εγκρίνονται για ανάκτηση μέσω της κάθε μιας ρυθμιζόμενης διατίμησης ξεχωριστά, παρουσιάζονται στον συνοπτικό συγκριτικό πίνακα πιο κάτω.  Στον Πίνακα παρουσιάζονται επίσης τα αρχικά επιτρεπόμενα έσοδα όπως είχαν εγκριθεί με την Απόφαση Αρ. 97/2017 της ΡΑΕΚ για το έτος 2021. 
Πίνακας 1: Εγκεκριμένα Επιτρεπόμενα Έσοδα Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων για το έτος 2021
 
Ανάκτηση από διατίμηση Αρχικά Επιτρεπόμενα Έσοδα 2021 Απολογιστικές αναπροσαρμογές Εγκεκριμένα από ΡΑΕΚ Επιτρεπόμενα Έσοδα 2021
Διατίμηση ηλεκτρικής ενέργειας χονδρικής (Δ-Χ) σε βασική τιμή 358,674,499 1,515,305 360,189,804
Διατίμηση χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς (Δ-ΧΣ) 41,898,403 -5,259,922 36,638,481
Διατιμήσεις χρήσης του Συστήματος Διανομής  (μέση και χαμηλή τάση), που περιλαμβάνει ένα στοιχείο χρέωσης το οποίο σχετίζεται με το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (Δ-ΧΜ, Δ-ΧΧ) 87,190,792 -10,722,739 76,468,053
Διατίμηση υπηρεσιών εμπορολογιστικής διαχείρισης που παρέχονται στους πελάτες (Δ-ΕΛ) 17,075,978 -49,738 17,026,240
Διατίμηση για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών και μακροχρόνιας εφεδρείας (Δ-ΕΥ) 32,111,211 -629,800 31,481,411
Διατίμηση για την ανάκτηση των δαπανών του Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς (Δ-ΔΣΜ) 6,244,000 -1,921,300 4,322,700
Διατίμηση για την ανάκτηση των δαπανών μετρήσεων που ανακύπτουν από το Διαχειριστή του Συστήματος Διανομής (Δ-ΜΕΤ) 3,718,994 0 3,718,994
Αγορά ενέργειας από ΑΠΕ σε βασική τιμή 51,547,413 -7,819,150 43,728,263
Διατιμήσεις προμήθειας και χρεώσεις αγοράς ηλεκτρισμού στον τελικό καταναλωτή (Δ-ΠΠ) 598,838,036 -4,593,904 594,244,132
 
Β. Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού
Οι αποφάσεις της ΡΑΕΚ στην Ενότητα Β διαχωρίζονται ανά την κάθε ρυθμιζόμενη δραστηριότητα που έχει την ευθύνη για την υποβολή της κάθε βασικής ρυθμιζόμενης διατίμησης σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού».
Β1. Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ)
 1. Την έγκριση της Διατίμησης Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς (Δ-ΧΣ) για το 2021 όπως αυτή έχει υποβληθεί με την επιστολή του ΔΣΜΚ με Αρ. Πρωτ. ΔΟ/604.1.1/202771 ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2020, ως ακολούθως:
Διατίμηση Δ-ΧΣ 2021  
Δ-ΧΣ για καταναλωτές συνδεδεμένους στη Ψηλή Τάση 0.48 €σ/kWh
Δ-ΧΣ για καταναλωτές συνδεδεμένους στη Μέση Τάση 0.76 €σ/kWh
Δ-ΧΣ για καταναλωτές συνδεδεμένους στη Χαμηλή Τάση 0.77 €σ/kWh
 1. Την έγκριση της Διατίμησης Επικουρικών Υπηρεσιών και μακροχρόνιας εφεδρείας (Δ-ΕΥ), όπως αυτή έχει υποβληθεί με την επιστολή του ΔΣΜΚ Αρ. Πρωτ. ΔΣ2/120.3/202513 ημερομηνίας 21 Οκτωβρίου 2020 με θέμα «Υποβολή εισήγησης Διατίμησης Δ-ΕΥ», ως ακολούθως:
Διατίμηση Δ-ΕΥ 2021  
Δ-ΕΥ για καταναλωτές συνδεδεμένους στη Ψηλή Τάση 0.64 €σ/kWh
Δ-ΕΥ για καταναλωτές συνδεδεμένους στη Μέση Τάση 0.65 €σ/kWh
Δ-ΕΥ για καταναλωτές συνδεδεμένους στη Χαμηλή Τάση 0.66 €σ/kWh
 1. Την έγκριση της Διατίμησης για την ανάκτηση των δαπανών του ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ) για το 2021, όπως αυτή περιλαμβάνεται στον Προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ που έχει υποβληθεί από τη ΡΑΕΚ στο Υπουργικό Συμβούλιο με την επιστολή της Αρ. Φακ. 04.03.05/2036-20 ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2020:
Διατίμηση Δ-ΔΣΜ 2021  
Δ-ΔΣΜ 0.09 €σ/kWh

Β2. Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ)
 1. Την έγκριση των Διατιμήσεων Χρήσης του Συστήματος Διανομής Μέσης και Χαμηλής τάσης (Δ-ΧΜ, Δ-ΧΧ) όπως αυτές έχουν υποβληθεί από το ΔΣΔ με την επιστολή Αρ. Φακ. ΔΔ/326, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2020, ως ακολούθως:
Διατίμηση Δ-ΧΜ και Δ-ΧΧ 2021  
Δ-ΧM για καταναλωτές συνδεδεμένους στη Μέση Τάση 0.89 €σ/kWh
Δ-ΧM για καταναλωτές συνδεδεμένους στη Χαμηλή Τάση 0.91 €σ/kWh
Δ-ΧX για καταναλωτές συνδεδεμένους στη Χαμηλή Τάση 1.03 €σ/kWh
 1. Ο ΔΣΔ να υποβάλει επικαιροποιημένη Μελέτη για το έτος 2020 για τα προφίλ της άεργου ισχύος και του συντελεστή ισχύος του ηλεκτρικού συστήματος, μέχρι την 31η Μαρτίου 2021.
 2. Τον καθορισμό της Διατίμησης για την ανάκτηση των δαπανών Μετρήσεων (Δ-ΜΕΤ) ως ακολούθως:
Διατίμηση Δ-ΜΕΤ 2021  
Δ-MET 0.49 €/καταναλωτή/μήνα

Β3. ΑΗΚ Παραγωγή
 1. Την έγκριση της Διατίμησης Χονδρικής (Δ-Χ) όπως αυτή έχει υποβληθεί από την ΑΗΚ Παραγωγή με επιστολή της Αρ. Φακ. ΠΗ/326.8 ημερομηνίας 08 Οκτωβρίου 2020, ως ακολούθως:
Βασική διατίμηση Δ-Χ 2021 (βασική τιμή καυσίμου 300€/ΜΤ)
Περίοδος Καλοκαίρι (1 Ιουν. – 30 Σεπ.)
Καθημερινή Σαββατοκύριακο/Αργίες
Ώρες Αιχμής (09:00 - 23:00) 12.94 €σ/kWh 8.10 €σ/kWh
Ώρες Μη Αιχμής - Όλες οι ημέρες (23:00 – 09:00) 7.86 €σ/kWh 7.67 €σ/kWh
Περίοδος Υπόλοιπες Εποχές (1 Ιαν. – 31 Μαϊ. / 1 Οκτ. - 31 Δεκ.)
Καθημερινή Σαββατοκύριακο/Αργίες
Ώρες Αιχμής - (16:00 - 23:00) 8.19 €σ/kWh 7.87 €σ/kWh
Μη Αιχμής - Όλες οι ημέρες (23:00 – 16:00)  
7.34 €σ/kWh
 
6.98 €σ/kWh

Β4. ΑΗΚ Προμήθεια
 1. Την έγκριση της Διατίμησης Υπηρεσιών Εμπορολογιστικής Διαχείρισης (Δ-ΕΛ) όπως αυτή έχει υποβληθεί με την επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας με Αρ. Φακ. ΠΚ/27 ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2020, ως ακολούθως:
Διατίμηση Δ-ΕΛ 2021  
Δ-ΕΛ 2.32 €/καταναλωτή/μήνα
 1. Το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που η ΑΗΚ Προμήθεια, θα χρεώνει τους πελάτες της, εγκρίνεται στα ακόλουθα επίπεδα για το 2021:
Καλοκαίρι (1 Ιουν. – 30 Σεπ.)
  Εργάσιμη μέρα Σαββατοκυρίακα/ Αργίες
Επίπεδο τάσης ΥΤ ΜΤ ΧΤ ΥΤ ΜΤ ΧΤ
Ώρες αιχμής
(09:00 – 23:00)
12.90 13.07 13.26 8.05 8.15 8.28
Ώρες μη αιχμής 7.89 7.99 8.11 7.70 7.80 7.91
(23:00 – 9:00)
Υπόλοιπες Εποχές (1 Ιαν. – 31 Μαϊ. / 1 Οκτ. - 31 Δεκ.)
  Εργάσιμη μέρα Σαββατοκυρίακα/ Αργίες
Επίπεδο τάσης ΥΤ ΜΤ ΧΤ ΥΤ ΜΤ ΧΤ
Ώρες αιχμής 8.23 8.34 8.47 7.92 8.02 8.14
(16:00 – 23:00)
Ώρες μη αιχμής 7.24 7.33 7.44 6.90 6.99 7.09
(23:00 – 16:00)
 1. Οι Διατιμήσεις Προμήθειας και Χρεώσεων Αγοράς Ηλεκτρισμού στον τελικό καταναλωτή (Δ-ΠΠ) να διαφοροποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη τις εγκρίσεις της ΡΑΕΚ στα σημεία 11 και 14 της παρούσας Απόφασης.
 2. Στα Σχέδια Διατιμήσεων του 2021 θα πρέπει να φαίνεται ξεχωριστά και διακριτά, η διατίμηση χονδρικής Δ-Χ στην οποία η ΑΗΚ Προμήθεια αγοράζει ενέργεια από την ΑΗΚ Παραγωγή, και η χρέωση για την συμβατική της υποχρέωση για αγορά ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που είναι ενταγμένες σε Εθνικά Σχέδια Χορηγιών.
 3. Την έγκριση της συνέχισης της μη εφαρμογής πλήρως κοστοστρεφών διατιμήσεων για τις πιο κάτω διατιμήσεις:
Περιγραφή διατίμησης Κωδικός
Άντλησης Νερού 46
Εναποθήκευσης Θερμικής Ενέργειας 56
* Συγκρίνοντας τον μέσο όρο της διατίμησης για το έτος 2015, με την κοστοστρεφή διατίμηση για το έτος 2019, μη λαμβάνοντας υπόψη αναπροσαρμογή για την τιμή του καυσίμου και πληθωρισμό, ούτε τις διατιμήσεις Δ-ΔΣΜ, Δ-ΔΣ. 
Διευκρινίζεται ότι τα μειωμένα έσοδα που θα υποστεί η ΑΗΚ από την εφαρμογή των μη κοστοστρεφών διατιμήσεων Άντλησης Νερού (κώδικας 46) και Διατίμησης Εκτός Αιχμής (κώδικας 55), δεν θα μετακυλιστούν στους υπόλοιπους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε στην επόμενη Περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου.
Η έκπτωση που θα δοθεί για κάθε μια από τις πιο πάνω κατηγορίες διατιμήσεων να φαίνεται διακριτά στα Σχέδια Διατιμήσεων που θα υποβάλει η ΑΗΚ Προμήθειας για έγκριση από τη ΡΑΕΚ. Επίσης, στα Σχέδια Διατιμήσεων να γίνεται αναφορά στη ρυθμιζόμενη δραστηριότητα στην οποία εφαρμόζονται οι εν λόγω εκπτώσεις.
 1. Η ΑΗΚ Προμήθεια να υποβάλει εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης τα αναθεωρημένα λεπτομερή σχέδια των Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού του έτους 2021 για έγκριση από τη ΡΑΕΚ βάσει των οδηγιών της ΡΑΕΚ πιο πάνω. Μετά την έγκριση της ΡΑΕΚ, η ΑΗΚ να προβεί στη δημοσίευση των εγκεκριμένων σχεδίων Διατιμήσεων για την κατάλληλη ενημέρωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και των άλλων συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού. Οι νέες διατιμήσεις να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2021. Δηλαδή, η εφαρμογή των νέων διατιμήσεων, θα αρχίσει:
  • για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται τέλος Ιανουαρίου 2021, και
  • για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Μαρτίου 2021 και μετέπειτα.
 2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, αναμένεται μείωση κατά μέσο όρο στο σύνολο των βασικών ρυθμιζόμενων διατιμήσεων ύψους 3,2% για το έτος 2021.