ΑρΑπόφασης: 013/2024
 
Ημερομηνία: 12/01/2024
 
Θέμα: Εξαιρέσεις από πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς Μονάδων Παραγωγής της ΑΗΚ Παραγωγής

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2024 υπ’ αριθμόν 03/2024, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ:
 • Ο διοικητικός φάκελος της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Π9/2005 άδειας λειτουργίας Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού 220MW της ΑΗΚ Παραγωγή, στο Βασιλικό της επαρχίας Λάρνακας,
 • Ο διοικητικός φάκελος της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Π12/2006 άδειας λειτουργίας Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού 440MW της ΑΗΚ Παραγωγή, στο Βασιλικό της επαρχίας Λάρνακας,
 • Ο διοικητικός φάκελος της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Π23/2008 άδειας λειτουργίας Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού 50MW της ΑΗΚ Παραγωγή, στη Δεκέλεια της επαρχίας Λάρνακας,
 • Ο διοικητικός φάκελος της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Π28/2009 άδειας λειτουργίας Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού 50MW της ΑΗΚ Παραγωγή, στη Δεκέλεια της επαρχίας Λάρνακας,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγή, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2023, με θέμα “Προσωρινή εξαίρεση από τις απαιτήσεις της Πρόνοιας Τ1.7.3.1.1(ζ) των Κανόνων Μεταφοράς για τις Μονάδες ΜΕΚ1 και ΜΕΚ2 της ΑΗΚ Παραγωγής”, Αρ. Εισερχ. 4014-2023,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2023, με θέμα “Προσωρινή εξαίρεση από τις απαιτήσεις της Πρόνοιας Τ1.7.3.1.1(ζ) των Κανόνων Μεταφοράς για τις Μονάδες ΜΕΚ1 και ΜΕΚ2 της ΑΗΚ Παραγωγής", Αρ. Εξερχ. 1830-2023,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγή, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2023, με θέμα "Αίτημα για Παροχή Μόνιμης Εξαίρεσης από τις Απαιτήσεις της Πρόνοιας Τ1.7.3.1.1(ζ) και της Πρόνοιας Τ1.7.3.1.1(ι) των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής”, Αρ. Εισερχ. 4919-2023,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 01 Νοεμβρίου 2023, με θέμα “Αίτημα για Παροχή Μόνιμης Εξαίρεσης από τις Απαιτήσεις της Πρόνοιας Τ1.7.3.1.1(ζ) και της Πρόνοιας Τ1.7.3.1.1(ι) των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής”, Αρ. Εξερχ. 2068-2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 06 Δεκεμβρίου 2023, με θέμα “Αίτημα για Παροχή Μόνιμης Εξαίρεσης από τις Απαιτήσεις της Πρόνοιας Τ1.7.3.1.1(ζ) και της Πρόνοιας Τ1.7.3.1.1(ι) των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής”, Αρ. Εισερχ. 5625-2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 667/2023, ημερομηνίας 21 Σεπτεμβρίου 2023, με θέμα “Προσωρινή εξαίρεση από τις απαιτήσεις της Πρόνοιας Τ1.7.3.1.1(ζ) των Κανόνων Μεταφοράς για τις Μονάδες ΜΕΚ1 και ΜΕΚ2 της ΑΗΚ Παραγωγή”, και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 01/2024, ημερομηνίας 2 Ιανουαρίου 2024,  με θέμα “Προσωρινή εξαίρεση από τις απαιτήσεις της Πρόνοιας Τ1.7.3.1.1(ζ) των Κανόνων Μεταφοράς για τις Μονάδες ΜΕΚ1 και ΜΕΚ2 της ΑΗΚ Παραγωγή”.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021), και ειδικότερα το άρθρο 86,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 283/2022, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2022, με θέμα «Εξαιρέσεις από πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής Μονάδων Παραγωγής της ΑΗΚ Παραγωγής», και
 • Τους εν ισχύ και εφαρμογή Κανόνες Μεταφοράς Έκδοση 1.0.0.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Δεν υφίσταται πλέον ανάγκη παροχής εξαίρεσης για τις Μονάδες Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) 1 και 2 του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού (ΗΣ) Δεκέλεια από την πρόνοια Τ1.7.3.1.1(ζ), η διορία της οποίας με βάση την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 283/2022 έληξε τον Σεπτέμβριο 2023,
 • Η ΑΗΚ Παραγωγή έλαβε επιβεβαίωση από τον κατασκευαστή των Εγκαταστάσεων Συνδυασμένου Κύκλου (ΕΣΚ) 4 & 5 του ΗΣ Βασιλικού ότι λόγω περιβαλλοντικών περιορισμών, η ελάχιστή τους φόρτιση δεν δύναται να είναι χαμηλότερη του 60%,
 • Η ΑΗΚ Παραγωγή ζητεί όπως η προσωρινή εξαίρεση που δόθηκε με την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 283/2022, να γίνει μόνιμη για την πρόνοια Τ1.7.3.1.1(ι) ώστε οι ΕΣΚ του ΗΣ Βασιλικού να λειτουργούν με την ακόλουθη ελάχιστη παραγωγή:
  • Αεριοστρόβιλος σε ανοικτό κύκλο: 43,5ΜW
  • Μονάδα σε συνδυασμό (1+1): 74,5ΜW
  • Μονάδα σε συνδυασμό (2+1): 149ΜW
 • Η θέση του ΔΣΜΚ ως καθ’ ύλην αρμόδιος για θέματα που αφορούν το σύστημα μεταφοράς είναι ότι καθώς πρόκειται για υφιστάμενες μονάδες για τις οποίες δεν είναι τεχνικά εφικτό να αρθεί η ασυμβατότητα, ο ίδιος συστήνει να καταστεί μόνιμη η προσωρινή εξαίρεση που είχε δοθεί με την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 283/2022.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι οι λόγοι που έθεσε η ΑΗΚ Παραγωγή για τις αιτούμενες εξαιρέσεις, κρίνονται σύμφωνα με τις συστάσεις του ΔΣΜΚ, βάσιμοι και αιτιολογημένοι.  

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, δυνάμει του όρου Τ0.8.6. των Κανόνων Μεταφοράς Έκδοση 1.0.0, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Όπως δοθεί στην ΑΗΚ Παραγωγή η εξαίρεση από την απαίτηση της παραγράφου Τ1.7.3.1.1(ι) των εν ισχύ Κανόνων Μεταφοράς Έκδοση 1.0.0, στη βάση της εισήγησης του ΔΣΜΚ, ούτως ώστε οι ΕΣΚ 1 και 2 του ΗΣ Βασιλικού να λειτουργούν με την ακόλουθη ελάχιστη παραγωγή:
  • Αεριοστρόβιλος σε ανοικτό κύκλο: 43,5ΜW
  • Μονάδα σε συνδυασμό (1+1): 74,5ΜW
  • Μονάδα σε συνδυασμό (2+1): 149ΜW
 2. Να καλέσουν τον ΔΣΜΚ, ως τον καθ’ ύλη αρμόδιο για την παρακολούθηση της εφαρμογής της εν λόγω Απόφασης. 
 3. Να καλέσουν την ΑΗΚ Παραγωγή όπως συμμορφωθεί με τις πρόνοιες της εν λόγω Απόφασης.
 4. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.