Αρ. Απόφασης: 009/2024
 
Ημερομηνία: 09/01/2024
 
Θέμα: 11 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 5,5MW
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27 (4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
  1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία L&A Suncare Energy Solutions Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,2MWp, στο Φ/Σχ. 40/61, τεμάχιο 111 στο Καλό Χωριό Λάρνακας της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Valyrian Investments, Consultancy And Security Services Ltd (ΗΕ 315729), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp στο Φ/Σχ. 52/53, τεμάχιο 127 στο Πισσούρι της επαρχίας Λεμεσού, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  3. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία MGE Maroni Green Energy Ltd (ΗΕ 445982), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,675MWp στο Φ/Σχ. 2-234-348, τεμάχιο 180 στο Μαρώνι της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  4. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Γ.Κ., συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp στο Φ/Σχ. 2-272-380, τεμάχιο 110 στην Άχνα της επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  5. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στον Χ.Χ., συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp στο Φ/Σχ. 35/01, τεμάχιο 3 στο Νέο Χωριό της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  6. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Α.Τ., συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp στο Φ/Σχ. 35/18, τεμάχιο 98 στην Δρούσεια της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  7. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στον Σ.Τ., συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp στο Φ/Σχ. 35/09, τεμάχιο 263 στην Δρούσεια της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  8. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Δ.Γ., συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp στο Φ/Σχ. 35/59, τεμάχια 1440, 1441 στον Κάθικα της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  9. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία New Way Engineering Ltd (ΗΕ 340161), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp στο Φ/Σχ. 35/02, τεμάχιο 111 στην Πόλη Χρυσοχούς της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  10. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Zecorano Energy Ltd (ΗΕ 439973), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,117MWp, και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 1,4MW και αποθηκευτική ισχύ 2,8MWh στο Φ/Σχ. 53/17, τεμάχια 131, 132 στην Πάχνα της επαρχίας Λεμεσού, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  11. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Staloi Investments Ltd (ΗΕ 448944), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,111MWp στο Φ/Σχ. 40/17, τεμάχιο 562 στα Λύμπια της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.