Σε αυτή την ενότητα καταχωρούνται οι Αποφάσεις της ΡΑΕΚ που σχετίζονται με:
  • Απόρριψη αίτησης για χορήγηση Άδειας, 
  • Χορήγηση Άδειας,
  • Τροποποίηση Άδειας,
  • Παράταση Άδειας,   
  • Ανάκληση Άδειας,
  • Μεταβίβαση Άδειας.