Αρ. Απόφασης: 257/2019

Ημερομηνία: 24/09/2019

Θέμα: Ανάκληση της υπ’ αριθμόν E1194/2014 Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας από την εταιρεία Μυράνθεο Λτδ


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
  1. Όπως ανακαλέσει την υπ’ αριθμόν E1194-2014 Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας της εταιρεία Μυράνθεο Λτδ και επιδώσει στον Κάτοχο Άδειας τελική ειδοποίηση ανάκλησης.
  2. Ότι η ανάκληση της Άδειας τίθεται άμεσα σε ισχύ.
  3. Η Απόφαση αυτή θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, την ΑΗΚ-Προμήθεια, στον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
  4. Όπως, δώσει οδηγίες στο Γραφείο της ΡΑΕΚ να ζητήσει νομική συμβουλή από τον εξωτερικό νομικό σύμβουλο της ΡΑΕΚ για τις δέουσες ενέργειες της ΡΑΕΚ αναφορικά με την είσπραξη του οφειλόμενου τέλους και κατά πόσο θα ήταν οικονομικά σύμφορο να αναζητηθεί το οφειλόμενο τέλος δικαστικά, λαμβανομένου υπόψιν του χαμηλού ύψους του.