H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) στις 28 Ιανουαρίου 2020 δημοσίευσε την Απόφαση υπ’ αριθμό 28/2020 σχετικά με τις Χρεώσεις Επικουρικών Υπηρεσιών, Χρήσης Δικτύου και άλλων Υπηρεσιών που θα επιβάλλονται στις περιπτώσεις Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας (ΑΠΕ) για Ιδία Κατανάλωση κάτω από Καθεστώς Στήριξης. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ στο σύνδεσμο https://www.cera.org.cy/el-gr/apofasis/details/apofasi-28-2020.
 
Μετά την εφαρμογή της Απόφασης της ΡΑΕΚ Αρ. 28/2020 υποβλήθηκαν διάφορα παράπονα σε σχέση με τα νέα τιμολόγια που έλαβε μερίδα καταναλωτών οι οποίοι εμπίπτουν στο σχέδιο συμψηφισμού μετρήσεων (net metering) και γι’ αυτό κρίθηκε σκόπιμο όπως η ΡΑΕΚ προχωρήσει με τη δημοσίευση επεξηγήσεων σε σχέση με τα ερωτήματα αυτά.
 
Η πιο πάνω Απόφαση της ΡΑΕΚ λήφθηκε για σκοπούς ίσης μεταχείρισης των παραγωγών ηλεκτρισμού, για σκοπούς ορθολογιστικού και κοστοστρεφή υπολογισμού των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου και Επικουρικών Υπηρεσιών, για σκοπούς ικανοποίησης των προνοιών της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2018/2001 και λαμβάνοντας υπόψη τη μελέτη του οργανισμού της ΕΕ Joint Research Centre (JRC) που ετοιμάστηκε ειδικά για την περίπτωση της Κύπρου μετά από αίτημα της ΡΑΕΚ.
 
Σημειώνεται ότι η Απόφαση της ΡΑΕΚ ενεργεί προς όφελος των περιπτώσεων παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ για ιδία κατανάλωση κάτω από καθεστώς στήριξης, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω παραγωγοί-καταναλωτές μέσω της ορθολογικής διαχείρισης της ενέργειας που παράγουν έχουν τη δυνατότητα να ελαχιστοποιήσουν τις χρεώσεις χρήσης δικτύου και τις επικουρικές υπηρεσίες χωρίς να επιβαρύνονται από το τέλος παραγωγού και τις Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας. Η εν λόγω Απόφαση έχει ως στόχο την κοστοστρέφεια ως εκ τούτου, ο κάθε καταναλωτής χρεώνεται τα τέλη χρήσης δικτύου που αναλογούν στη χρήση του δικτύου και αντιστοιχεί την εισερχόμενη από το δίκτυο ενέργεια.
 
Σημειώνεται επίσης ότι με την αύξηση της ταυτόχρονης αυτοκατανάλωσης υπάρχει η δυνατότητα μείωσης των χρεώσεων δικτύου στο ελάχιστο. Με αυτό τον τρόπο ο παραγωγός-καταναλωτής δεν θα επιβαρύνεται από ένα σταθερό πάγιο που βασίζεται κυρίως στην εγκατεστημένη ισχύ του συστήματος, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι για να γίνουν ορθές εκτιμήσεις και να εξαχθούν σωστά συμπεράσματα ως προς τη διαφοροποίηση των χρεώσεων μεταξύ παλιάς και νέας μεθόδου, οι παραγωγοί-καταναλωτές θα πρέπει να αξιολογήσουν/εκτιμήσουν τις αλλαγές στον τρόπο χρέωσης λαμβάνοντας υπόψη τους λογαριασμούς όλου του έτους. Οποιεσδήποτε συγκρίσεις γίνονται τμηματικά για την περίοδο ενός ή δύο μηνών οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα και εντυπώσεις και δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματική κατάσταση.
 
Περιληπτικά η Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 28/2020 λήφθηκε λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων:
 
 • Τους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003-2018.
 • Την Οδηγία 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (η «Οδηγία») σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει γενικά να χρεώνουν για ενέργεια που παράγεται και καταναλώνεται μέσα στον ίδιο χώρο από αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
 • Τις προτάσεις του οργανισμού Joint Research Centre (JRC), σχετικά με τη μεθοδολογία τιμολόγησης χρήσης δικτύου που πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα καθεστώτα στήριξης, Νet Metering, Αυτοπαραγωγής και Net Billing, οι οποίες υποβλήθηκαν κάτω από τη Δέσμη Εργασίας 2 (Work Package 2 – WP2) “Development of a Methodology for evaluating the network charges for CERA’s use and the needed adjustments in the future support schemes” στο πλαίσιο παροχής Τεχνικής Βοήθειας προς τη ΡΑΕΚ από την Υπηρεσία Υποστήριξης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό συμβολαίου SRSS/C2017/077 για το θέμα των χρεώσεων δικτύου για περιπτώσεις που εμπίπτουν ή δύναται να εμπίπτουν σε σχέδιο υποστήριξης (σχεδίου συμψηφισμού μετρήσεων και λογαριασμών και σχεδίου αυτοπαραγωγής), και οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων τα εξής:
  • Κατάργηση όλων των τελών χρήσης δικτύου που επιβάλλονται με Αποφάσεις της ΡΑΕΚ στην παραγωγή από τους καταναλωτές που επωφελούνται από τα εν λόγω καθεστώτα στήριξης,
  • Υπολογισμός τελών χρήσης δικτύου χωρίς συμψηφισμό της ενέργειας που τροφοδοτείται στο δίκτυο και της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται από το δίκτυο, ακολουθώντας τις εξής προϋποθέσεις:
   α) Χωρίς χρέωση πάνω στην εγκατεστημένη δυναμικότητα φωτοβολταϊκής εγκατάστασης (net-metering) δηλαδή να μην επιβάλλεται το υφιστάμενο τέλος παραγωγού,
   β) Χωρίς χρέωση της χρονικής καθυστέρησης του συμψηφισμού μετρήσεων (time-lag net-metering) η οποία συμπεριλαμβάνεται στο τέλος παραγωγού,
   γ) Χωρίς πίστωση για μείωση των απωλειών το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο τέλος παραγωγού,
   δ) 100% επιβολή τελών χρήσης δικτύου, δηλαδή,
   - διατίμηση χρήσης συστήματος μεταφοράς (Δ-ΧΣ),
   - διατίμηση χρήσης συστήματος διανομής μέσης τάσης (Δ-ΧΜ),
   - διατίμηση χρήσης συστήματος διανομής χαμηλής τάσης (Δ-ΧΧ),
   - διατίμηση για την ανάκτηση δαπανών του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (Δ-ΔΣΜ),
   - διατίμηση επικουρικών υπηρεσιών (Δ-ΕΥ), και
   - οι εκάστοτε χρεώσεις για ΥΔΩ,
   πάνω στην πραγματική ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται (απορροφάται) από το ηλεκτρικό δίκτυο (δηλαδή, τα τέλη χρήσης δικτύου θα πρέπει να υπολογίζονται μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια που εισάγεται από το ηλεκτρικό δίκτυο, χωρίς να αφαιρείται η παραγωγή του φωτοβολταϊκού συστήματος).
    
   Διευκρινίζεται ότι τα τέλη χρήσης δικτύου που αναλύονται στο σημείο (δ) πιο πάνω, αυτά επιβάλλονταν και προηγουμένως στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των παραγωγών-καταναλωτών που επωφελούνται από τα εν λόγω καθεστώτα στήριξης και στην κατανάλωση ενέργειας των παραγωγών-καταναλωτών με συμψηφισμό της ενέργειας που τροφοδοτείται στο δίκτυο.
Η ΡΑΕΚ εκτιμώντας ότι οι παραγωγοί-καταναλωτές ενέργειας επιφέρουν οφέλη στο ευρύτερο ηλεκτρικό σύστημα και συμβάλλουν στη μείωση της ζήτησης σε περιόδους αιχμής και διαπίστωσαν ομόφωνα ότι οι προτάσεις του οργανισμού Joint Research Centre (JRC):
 
 • Ακολουθούν τις βασικές αρχές της Ρυθμιστικής Απόφασης 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) σχετικά με τη μεθοδολογία Υπολογισμού Ρυθμιζόμενων Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού.
 • Στοχεύουν στον ορθολογιστικό και κοστοστρεφή υπολογισμό των χρεώσεων Χρήσης Δικτύου και Επικουρικών Υπηρεσιών των περιπτώσεων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας (ΑΠΕ) για Ιδία Κατανάλωση κάτω από Καθεστώς Στήριξης όπου στην προκειμένη περίπτωση είναι το Νet Μetering, Νet Βilling και Aυτοπαραγωγοί.
 • Δίνουν κίνητρα στους παραγωγούς-καταναλωτές για μείωση του ετεροχρονισμού και αύξηση της ταυτόχρονης αυτοκατανάλωσης (δηλαδή, κίνητρο για μείωση των χρεώσεων δικτύου στο ελάχιστο),
 • Επιλύουν το ζήτημα που εντοπίστηκε σε σχέσημε τη μη ίση μεταχείριση των παραγωγών ηλεκτρισμού που βρίσκονται κάτω από τα εν λόγω καθεστώτα στήριξης και των παραγωγών που δεν εντάχθηκαν κάτω από αυτά, σε σχέση με τις επιβληθείσες χρεώσεις δικτύου.
 • Επιλύουν το ζήτημα που εντοπίστηκε σε σχέση με τις πρόνοιες της Οδηγίας για τις χρεώσεις που δύνανται να επιβάλλονται σε αυτοκαταναλωτές, σύμφωνα με την οποία δεν θα πρέπει να γίνεται χρέωση για ενέργεια που παράγεται και καταναλώνεται μέσα στον ίδιο χώρο από αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.