Δημοσιεύεται η ανάλυση των συγκεντρωτικών σχολίων τα οποία λήφθηκαν κατά τη Δημόσια Διαβούλευση επί του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής για Τροφοδότηση Φυσικού Αερίου μέσω Εικονικών Αγωγών», η οποία διήρκησε από τις 20 Μαΐου 2022 μέχρι και τις 20 Ιουνίου 2022.

Τα σχόλια έχουν ενσωματωθεί σε ενιαίο Γενικό Πίνακα.

Τονίζεται ότι στον Γενικό Πίνακα έχουν περιληφθεί αυτούσια όλα τα σχόλια που έχουν υποβληθεί από όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και η θέση της ΡΑΕΚ επ’ αυτών.

Η ΡΑΕΚ ευχαριστεί όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τα οποία υπέβαλαν σχόλια επί του εν λόγω Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης και ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στη λήψη σχετικών αποφάσεων οι οποίες, στο πλαίσιο διαφάνειας, θα δημοσιοποιηθούν.