Δημοσιεύονται τα συγκεντρωτικά σχόλια τα οποία λήφθηκαν κατά τη Δημόσια Διαβούλευση επί του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης με θέμα «Προσωρινή Ρύθμιση Τιμής Αγοράς ΑΠΕ-Η για το Σχέδιο Της Κυπριακής Δημοκρατίας “Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ με Τελική Κατάληξη την Ένταξη των Έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού - Οκτώβριος 2017”», η οποία διήρκησε από τις 6 Μαΐου 2022 μέχρι και τις 3 Ιουνίου 2022.

Τα σχόλια έχουν ενσωματωθεί σε ενιαίο Γενικό Πίνακα, σύμφωνα με τα υποδείγματα τα οποία είχαν δοθεί για την υποβολή σχολίων στη δημόσια διαβούλευση. Στον Γενικό Πίνακα, περιλαμβάνονται σχόλια τα οποία δεν είχαν υποβληθεί στη τυποποιημένη μορφή που είχε ζητηθεί και ως εκ τούτου αυτά τυποποιήθηκαν στον καλύτερο δυνατό βαθμό.

Τονίζεται ότι στον Γενικό Πίνακα έχουν περιληφθεί αυτούσια και όλα τα σχόλια που έχουν υποβληθεί από όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας.

Σημειώνεται ωστόσο ότι σχόλια τα οποία έγιναν από τα ενδιαφερόμενα μέρη και αφορούν το προοίμιο του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης (δηλαδή το μέρος που καταγράφονται τα γεγονότα και στοιχεία για τα οποία η ΡΑΕΚ στηρίζεται για την έκδοση του εν λόγω Προσχεδίου) δεν εμπίπτουν στα πλαίσια της διαβούλευσης και συνεπακόλουθα αυτά δεν θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας.

Η ΡΑΕΚ ευχαριστεί όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τα οποία υπέβαλαν σχόλια επί του εν λόγω Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Περαιτέρω, αφού τα σχετικά σχόλια τύχουν της ανάλογης επεξεργασίας, η ΡΑΕΚ θα προχωρήσει στη λήψη σχετικής απόφασης, η οποία, στο πλαίσιο διαφάνειας, θα δημοσιοποιηθεί.    

Συνοπτικά, παρατίθενται πιο κάτω, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα που υπέβαλαν σχόλια, ήτοι:
 
 1. Μέμνων Παπαγεωργίου (Ιδιοκτήτης Φωτοβολταϊκού Πάρκου)
 2. Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών
 3. Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ
 4. L&T Sun Energy Limited, L&T Energia Limited, L&T Solar Limited, L&T Res Systems Limited και L&T PV Tech Limited
 5. Sunrea Energy Ltd
 6. C. Athinodorou Trading Ltd και Athinodorou Renewable Energy Ltd
 7. ΑΗΚ – Προμήθεια
 8. Ανδρέας Σ. Αγγελίδης ΔΕΠΕ
 9. Bioland Promithia Ltd
 10. Galascope Limited
 11. Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)
 12. Γιώργος Παρτασίδης (Διδακτορικός Φοιτητής)
 13. Σύνδεσμος Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ)
 14. Σύνδεσμος Συμμετεχόντων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΣΣΑΑΗ)
 15. Σύνδεσμος Μεγάλων Καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας
 16. Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ)
Γενικά, έχουν συνολικά υποβληθεί τριάντα επτά (37) σχόλια όπως καταγράφονται στον Γενικό Πίνακα που έχει αναρτηθεί στη σχετική διαβούλευση.