Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, ενημερώνει το κοινό ότι το αυτοκίνητο μάρκας Honda Accord, με αριθμό εγγραφής KLH 877 και ημερομηνία εγγραφής 29/06/2005, είναι διαθέσιμο προς πώληση.
 
Η πώληση θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της υποβολής προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλουν την προφορά  τους συμπληρώνοντας το έντυπο το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, σε κλειστό φάκελο,  με την ένδειξη «ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΡΑΕΚ KLH 877», μέχρι την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12.00  προς τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου.
 
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές είτε διά χειρός, είτε μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση Λεωφ. Γρίβα Διγενή 81-83, 3ος όροφος, 1080 Λευκωσία, Τ.Θ. 24936 1305 Λευκωσία, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση regulator.cy@cera.org.cy.
 
Η εξόφληση του αυτοκινήτου θα γίνει αμέσως με την κατακύρωση της ψηλότερης προσφοράς ή το αργότερο εντός δύο ημερών.
 
Το αυτοκίνητο θα είναι διαθέσιμο για επιθεώρηση  από τους ενδιαφερόμενους στις 8 Δεκεμβρίου 2017 στις 10.00 π.μ. έως τις 11.00 π.μ. στα Γραφεία της ΡΑΕΚ.
 
Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Λειτουργό Α’ κ. Παναγιώτη Κελίρη στο τηλ. 22-666363.