Λαμβάνοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το υδρογόνο, το έντονο ενδιαφέρον των Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ενέργειας ως προς τον ρόλο του υδρογόνου στην ενεργειακή αγορά, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ενεργειακού συστήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και τα οφέλη χρήσης του υδρογόνου, η ΡΑΕΚ, με τη συνεισφορά εξειδικευμένων εξωτερικών συμβούλων, προχώρησε με την ετοιμασία έκθεσης σχετικά με την ανάγκη ανάπτυξης του ρυθμιστικού πλαισίου που θα διέπει την αγορά υδρογόνου στην ΚΔ με τίτλο «Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη Αλυσίδας Αξίας Υδρογόνου στην Κυπριακή Δημοκρατία» (Έκθεση ΡΑΕΚ Αρ.18/2022).
 
Εντός της Έκθεσης, μεταξύ άλλων, παρατίθενται οι πιθανοί τρόποι διείσδυσης του υδρογόνου στην ενεργειακή αγορά της ΚΔ, τα οφέλη χρήσης του υδρογόνου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ηλεκτροπαραγωγή και οι δράσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου στη βάση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών όπως αυτές θα διαμορφωθούν στα πλαίσια της δέσμης μέτρων Fit-for-55, του Πακέτου “Hydrogen and Decarbonised Gas Market Package” και του σχεδίου REPowerEU για την ένταξη του υδρογόνου στο ενεργειακό σύστημα. 
 
Οι Κατευθυντήριες Γραμμές αποτελούν την έναρξη της προετοιμασίας της ΡΑΕΚ για την κατάρτιση του ρυθμιστικού πλαισίου για την αγορά υδρογόνου.