Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν οι πρόνοιες του περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμου του 2021, ανακοινώνει ότι έχει δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2022, προκήρυξη για πλήρωση της πιο κάτω μόνιμης θέσης:
 
Αρ. Γνωστοποίησης Αρ. Θέσεων Θέση Κλίμακα
1/2022 1 (μία) Οικονομολόγος Α8-Α10-Α11
(Συνδυασμένες Κλίμακες)
 
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την προκήρυξη της πιο πάνω θέσης, το Σχέδιο Υπηρεσίας, το Έντυπο Αίτησης που πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι,   αποτείνεστε στην  ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ ή στα Γραφεία της ΡΑΕΚ Αγίας Παρασκευής 20, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, τηλέφωνο 22666363 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση regulator.cy@cera.org.cy.
 
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Ιουλίου 2022.