Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 μέχρι 2018, ανακοινώνει έγκριση τροποποιήσεων στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής - Έκδοση 4.0.3 όπως αυτές υποβλήθηκαν από το Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ). 

Ενδιαφερόμενοι οι οποίοι επιθυμούν αντίγραφα των αναθεωρημένων Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, παρακαλούνται όπως αποταθούν στο ΔΣΜΚ, στη διεύθυνση Ευαγγελίστριας 68, Στρόβολος, Λευκωσία, τηλ. +357 22277000, φαξ +357 22611666.