Οι γραπτές εξετάσεις για τις θέσεις 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019, 8/2019, που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 6 Σεπτεμβρίου 2019, θα διενεργηθούν στις 5 Σεπτεμβρίου 2020 στο Συνεδριακό Κέντρο, ως το πρόγραμμα που έχει αποσταλεί με συστημένη επιστολή στους υποψήφιους που κλήθηκαν να συμμετάσχουν.
 
Οι υποψήφιοι καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τις Οδηγίες προς Υποψήφιους και το Πρωτόκολλο για διενέργεια εξετάσεων με φυσική παρουσία καθώς και να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ για τυχόν περαιτέρω ανακοινώσεις ή πληροφορίες αναφορικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων και τα μέτρα για πρόληψη της εξάπλωσης του COVID-19.