Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από νομικά ή φυσικά πρόσωπα με σκοπό την ενοικίαση 15-20 χώρων στάθμευσης κοντά στα Γραφεία της.

Οι χώροι στάθμευσης πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από την Εκκλησία Αγίας Παρασκευής στο Στρόβολο (Γωνία Στασίνου και Αγίας Παρασκευής, 2002 Στρόβολος).

Σε περίπτωση ενοικίασης, αυτή ενδέχεται να είναι για περίοδο δύο (2) ετών με δικαίωμα παράτασης από μέρους του Ενοικιαστή (ΡΑΕΚ) για ακόμη 2 χρόνια.

Η Δήλωση Ενδιαφέροντος συμπεριλαμβανομένου του μηνιαίου κόστους ενοικίασης, του συνολικού αριθμού και της διεύθυνσης των προσφερόμενων χώρων στάθμευσης, να απευθύνεται στο Διευθυντή Γραφείου της ΡΑΕΚ και να παραδοθεί γραπτώς με το χέρι στα Γραφεία της ΡΑΕΚ σε κλειστό φάκελο με τον τίτλο «Δήλωση Ενδιαφέροντος για Ενοικίαση Χώρων Στάθμευσης από τη ΡΑΕΚ», Αγίας Παρασκευής 20, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση regulator.cy@cera.org.cy.

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε το έντυπο που πρέπει να συμπληρωθεί. Για πληροφορίες/διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στο regulator.cy@cera.org.cy.