Στην εξέταση που έγινε στις 14 Οκτωβρίου 2022, σχετικά με τις πρόνοιες: (α) του περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμου του 2021 (Ν.129(I)/2021), (β) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021(Ν.130(Ι)/2021), (γ) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 μέχρι 2021 (Ν.183(Ι)/2004) και (δ) όλων των Κανονισμών που απορρέουν από τους συγκεκριμένους Νόμους, σύμφωνα και με το Σχέδιο Υπηρεσίας του Μηχανικού Ενέργειας της ΡΑΕΚ, η κα. Ειρήνη Ελευθερίου Κλεάνθους έχει επιτύχει στην εξέταση.