Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την Ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών Υποβολή Προϋπολογιστικών Χωριστών Λογαριασμών

Η ΡΑΕΚ ενημερώνει ότι κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης επί του προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2019 δεν έχει λάβει οποιαδήποτε σχόλια.

Η ΡΑΕΚ θα προχωρήσει στην λήψη σχετικών αποφάσεων οι οποίες, στα πλαίσια διαφάνειας, θα δημοσιοποιηθούν.