Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Φυσικού Αερίου
 
Δημοσιεύονται τα σχόλια τα οποία λήφθηκαν κατά τη Δημόσια Διαβούλευση επί του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2019 «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Φυσικού Αερίου», η οποία διήρκησε από τις 12 Απριλίου 2019 μέχρι και τις 13 Μαΐου 2019.
 
Στο Γενικό Πίνακα που ακολουθεί, περιλαμβάνονται σχόλια τα οποία δεν υποβλήθηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη στην τυποποιημένη μορφή που είχε ζητηθεί και, ως εκ τούτου, αυτά τυποποιήθηκαν από τη ΡΑΕΚ στον καλύτερο δυνατό βαθμό. 
 
Τονίζεται ότι στο Γενικό Πίνακα έχουν περιληφθεί μόνο τα σχόλια που αφορούν τη Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Φυσικού Αερίου. Λοιπά σχόλια και πληροφορίες οι οποίες δεν εμπίπτουν στα πλαίσια της διαβούλευσης, δεν περιλαμβάνονται και δεν θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας από τη ΡΑΕΚ. 
 
Η ΡΑΕΚ ευχαριστεί όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τα οποία υπέβαλαν σχόλια επί του εν λόγω Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης.
 
Κατόπιν επεξεργασίας των σχολίων, η ΡΑΕΚ θα προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων οι οποίες, στα πλαίσια διαφάνειας, θα δημοσιοποιηθούν.
 
Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα που υπέβαλαν σχόλια είναι:
 
  1. ENERGEAN ISRAEL LIMITED 
  2. P.E.C. POWERENERGY CYPRUS LTD