«Περί Θέσπισης Βασικών Αρχών Ρυθμιστικού Πλαισίου Λειτουργίας Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Ηλεκτρισμού Ανάντη του Μετρητή»
 
Δημοσιεύονται τα συγκεντρωτικά σχόλια τα οποία λήφθηκαν κατά τη Δημόσια Διαβούλευση επί του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 03/2018 «Περί Θέσπισης Βασικών Αρχών Ρυθμιστικού Πλαισίου Λειτουργίας Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Ηλεκτρισμού Ανάντη του Μετρητή», η οποία διήρκησε από τις 16 Νοεμβρίου 2018 μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου 2018.
 
Τα σχόλια έχουν ενσωματωθεί σε ενιαίο Γενικό Πίνακα, σύμφωνα με τα υποδείγματα τα οποία είχαν δοθεί για την υποβολή σχολίων στη δημόσια διαβούλευση. Στον Γενικό Πίνακα, περιλαμβάνονται σχόλια τα οποία δεν είχαν υποβληθεί στην τυποποιημένη μορφή που είχε ζητηθεί και ως εκ τούτου αυτά τυποποιήθηκαν στον καλύτερο δυνατό βαθμό. 
 
Τονίζεται ότι στον Γενικό Πίνακα έχουν περιληφθεί αυτούσια όλα τα σχόλια που έχουν υποβληθεί από όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας.
 
Σημειώνεται ωστόσο ότι σχόλια τα οποία έγιναν από τα ενδιαφερόμενα μέρη και αφορούν το προοίμιο του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης (δηλαδή το μέρος που καταγράφονται τα γεγονότα και στοιχεία για τα οποία η ΡΑΕΚ στηρίζεται για την έκδοση του εν λόγω Προσχεδίου) δεν εμπίπτουν στα πλαίσια της διαβούλευσης και συνεπακόλουθα αυτά δεν θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας. 
 
Η ΡΑΕΚ ευχαριστεί όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τα οποία υπέβαλαν σχόλια επί του εν λόγω Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης.
 
Περαιτέρω, αφού τα σχετικά σχόλια τύχουν της ανάλογης επεξεργασίας, η ΡΑΕΚ θα προχωρήσει στη λήψη σχετικών αποφάσεων οι οποίες, στο πλαίσιο διαφάνειας, θα δημοσιοποιηθούν.    
 
Συνοπτικά, παρατίθενται πιο κάτω, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα που υπέβαλαν σχόλια, ήτοι:
 1. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ)
 2. Διαχειριστής Συστήματος Διανομής-ΑΗΚ (ΔΣΔ-ΑΗΚ)
 3. Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου  (ΔΣΜΚ) 
 4. ΑΗΚ – Προμήθεια 
 5. ΑΗΚ – Παραγωγή
 6. Σύνδεσμος Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΣΕΑΠΕΚ) 
 7. Σύνδεσμος Συμμετεχόντων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΣΣΑΑΗ) 
 8. Aerotricity Ltd
 9. Κωνσταντίνος Βαρνάβας, καταναλωτής,  
   
Γενικά, έχουν συνολικά υποβληθεί 43 σχόλια όπως καταγράφονται στον Γενικό Πίνακα που ακολουθεί.