Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Φυσικού Αερίου
 
Δημοσιεύεται η ανάλυση των συγκεντρωτικών σχολίων τα οποία λήφθηκαν κατά τη Δημόσια Διαβούλευση επί του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2019 «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Φυσικού Αερίου», η οποία διήρκησε από τις 12 Απριλίου 2019 μέχρι και τις 13 Μαΐου 2019.

Στο Γενικό Πίνακα που ακολουθεί, περιλαμβάνονται σχόλια τα οποία δεν υποβλήθηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη στην τυποποιημένη μορφή που είχε ζητηθεί και, ως εκ τούτου, αυτά τυποποιήθηκαν από τη ΡΑΕΚ στον καλύτερο δυνατό βαθμό και ακολούθως η θέση της ΡΑΕΚ επ’ αυτών. 

Τονίζεται ότι στο Γενικό Πίνακα έχουν περιληφθεί μόνο τα σχόλια που αφορούν τη Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Φυσικού Αερίου. Λοιπά σχόλια και πληροφορίες οι οποίες δεν εμπίπτουν στα πλαίσια της διαβούλευσης, δεν έχουν περιληφθεί και δεν έτυχαν περαιτέρω επεξεργασίας από τη ΡΑΕΚ. 

Η ΡΑΕΚ θα προχωρήσει στη λήψη απόφασης η οποία για σκοπούς διαφάνειας θα δημοσιοποιηθεί.