Δημοσιεύεται η ανάλυση των συγκεντρωτικών σχολίων τα οποία λήφθηκαν κατά τη Δημόσια Διαβούλευση επί του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης με θέμα «Ρύθμιση Ανάπτυξης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για Hλεκτροπαραγωγή από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου», η οποία διήρκησε από τις 27 Μαΐου 2022 μέχρι και τις 24 Ιουνίου 2022.

Τα σχόλια έχουν ενσωματωθεί σε ενιαίο Γενικό Πίνακα, σύμφωνα με τα υποδείγματα τα οποία είχαν δοθεί για την υποβολή σχολίων στη Δημόσια Διαβούλευση. Τονίζεται ότι στον Γενικό Πίνακα έχουν περιληφθεί αυτούσια όλα τα σχόλια που έχουν υποβληθεί από όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και η θέση της ΡΑΕΚ επ’ αυτών.

Σημειώνεται ωστόσο ότι σχόλια τα οποία έγιναν από τα ενδιαφερόμενα μέρη και αφορούν το προοίμιο του προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης (δηλαδή το μέρος που καταγράφονται τα γεγονότα και στοιχεία για τα οποία η ΡΑΕΚ στηρίζεται για την έκδοση του εν λόγω προσχεδίου) δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο της διαβούλευσης και συνεπακόλουθα αυτά δεν έτυχαν περαιτέρω επεξεργασίας.

Συνοπτικά, παρατίθενται πιο κάτω, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα που υπέβαλαν σχόλια, ήτοι:
 1. Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ)
 2. Σύνδεσμος Συμμετεχόντων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΣΣΑΑΗ)
 3. Σύνδεσμος Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ)
 4. ΑΗΚ-Παραγωγή
 5. Thalis Engineering Co Ltd
 6. Bioland Promithia Ltd
 7. Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών
 8. Γιώργος Σιαμμάς (Μηχανολόγος)
 9. Πανίκος Παναγιώτου (Συνταξιούχος)
 10. Σωφρόνης Κληρίδης (Καθηγητής Πανεπιστημίου)
 11. Γιώργος Παρτασίδης (Διδακτορικός Φοιτητής)
 12. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ)
 13. Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)
Γενικά, έχουν συνολικά υποβληθεί τριάντα τρία (33) σχόλια όπως καταγράφονται στον Γενικό Πίνακα που βρίσκεται αναρτημένος στη σχετική διαβούλευση.

Η ΡΑΕΚ ευχαριστεί όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τα οποία υπέβαλαν σχόλια επί του εν λόγω Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η ΡΑΕΚ θα προχωρήσει στη λήψη σχετικών αποφάσεων οι οποίες, στο πλαίσιο διαφάνειας, θα δημοσιοποιηθούν.