Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμοι του 2004 έως 2021, ανακοινώνει ότι έχει δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 15 Ιουλίου  2022, Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 07/2022 με τίτλο «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής για Τροφοδότηση Φυσικού Αερίου μέσω Εικονικών Αγωγών» και ειδοποιεί τους κατόχους αδειών, τους αιτητές αδειών και άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, ότι μπορούν να προμηθευτούν αντίγραφο της εν λόγω Ρυθμιστικής Απόφασης.  
 
Επίσης, μπορούν να προμηθευτούν αντίγραφο της Ρυθμιστικής Απόφασης από τα Γραφεία της ΡΑΕΚ στην οδό Αγίας Παρασκευής 20, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία (τηλέφωνο 22666363) ή/και την ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.