Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 έως 2018, ανακοινώνει ότι έχει δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2019, Ρυθμιστική Απόφαση Αρ.: 03/2019 «περί Θέσπισης Βασικών Αρχών Ρυθμιστικού πλαισίου Λειτουργίας εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Ηλεκτρισμού Ανάντη του Μετρητή στη Χονδρική Αγορά Ηλεκτρισμού» και ειδοποιεί τους κατόχους αδειών, αιτητές αδειών ή άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, ότι μπορούν να προμηθευτούν αντίγραφο της εν λόγω Ρυθμιστικής Απόφασης.

Επίσης, μπορούν να προμηθευτούν αντίγραφο της Ρυθμιστικής Απόφασης από τα Γραφεία της ΡΑΕΚ στην οδό Αγίας Παρασκευής 20, Στρόβολος 2002, Λευκωσία, 1ος όροφος, (τηλέφωνο 22666363) ή/και από την ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ www.cera.org.cy.