Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμοι του 2004 έως 2018, ανακοινώνει ότι έχει δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2019, τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ.: 01/2019 «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Φυσικού Αερίου» και ειδοποιεί τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, ότι μπορούν να προμηθευτούν αντίγραφο της εν λόγω Ρυθμιστικής Απόφασης από τον παρακάτω σύνδεσμο ή και από τα Γραφεία της ΡΑΕΚ στην οδό Αγίας Παρασκευής 20, 2002, Στρόβολος, 1ος όροφος (τηλέφωνο +357 22666363).

Λευκωσία, 14 Ιουνίου 2019