Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 έως 2018 και οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμοι του 2004 έως 2018 στο πλαίσιο της διασφάλισης της εφαρμογής των προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας, επιθυμεί να φέρει στην προσοχή των συμμετεχόντων στην αγορά τα ακόλουθα ως προς την υποχρέωση αναφοράς δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο