Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 έως 2017, ανακοινώνει έγκριση τροποποιήσεων στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής Έκδοση 4.0.2. όπως αυτές υποβλήθηκαν από το Διευθυντή  Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ). 

Ενδιαφερόμενοι οι οποίοι επιθυμούν αντίγραφα των αναθεωρημένων Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, παρακαλούνται όπως αποταθούν στο ΔΣΜΚ, στη διεύθυνση Ευαγγελίστριας 68, Στρόβολος, Λευκωσία, τηλ.: +357 22 611 611, φαξ: +357 22 611 666.   
 
Λευκωσία, 10 Νοεμβρίου 2017