Σχόλια που Λήφθηκαν κατά τη διάρκεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Προσχεδίου Τροποποιητικής Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01 / 2018 «Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την Ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών»
 
Δημοσιεύονται τα σχόλια που λήφθηκαν κατά τη Δημόσια Διαβούλευση επί του Προσχεδίου Τροποποιητικής Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2018 «Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών», η οποία διήρκησε από τις 23 Φεβρουαρίου 2018 μέχρι και τις 26 Μαρτίου 2018.

Τα σχόλια έχουν ενσωματωθεί σε ενιαίο Γενικό Πίνακα. Στον Γενικό Πίνακα, περιλαμβάνονται σχόλια τα οποία δεν είχαν υποβληθεί στην τυποποιημένη μορφή και ως εκ τούτου αυτά τυποποιήθηκαν στον καλύτερο δυνατό βαθμό. 
 
Στον Γενικό Πίνακα έχουν περιληφθεί αυτούσια όλα τα σχόλια που έχουν υποβληθεί από όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας.

Η ΡΑΕΚ ευχαριστεί όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τα οποία υπέβαλαν σχόλια επί του εν λόγω Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης.
 
Περαιτέρω, αφού τα σχετικά σχόλια τύχουν της ανάλογης επεξεργασίας, η ΡΑΕΚ θα προχωρήσει στην λήψη σχετικής Απόφασης η οποία, στα πλαίσια διαφάνειας, θα δημοσιοποιηθεί.
 
Παρατίθενται πιο κάτω τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα που υπέβαλαν σχόλια, ήτοι:
  1. Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ)
  2. Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ)
Έχουν υποβληθεί 2 σχόλια όπως καταγράφονται στον Γενικό Πίνακα που ακολουθεί.