Ανάλυση Αποτελεσμάτων  Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 03/2017

Περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης Στην Αγορά Ηλεκτρισμού Της Κύπρου Πριν Την Πλήρη Εφαρμογή Του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού

Δημοσιεύεται η ανάλυση των συγκεντρωτικών σχόλιων τα οποία λήφθηκαν κατά τη Δημόσια Διαβούλευση επί του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 03/2017 «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού», η οποία διήρκησε από τις 17 Μαρτίου 2017 μέχρι και τις 18 Απριλίου 2017.

Τα σχόλια έχουν ενσωματωθεί σε ενιαίο Γενικό Πίνακα, σύμφωνα με τα υποδείγματα τα οποία είχαν δοθεί για την υποβολή σχολίων στη δημόσια διαβούλευση. Στον Γενικό Πίνακα, περιλαμβάνονται σχόλια τα οποία δεν είχαν υποβληθεί στη τυποποιημένη μορφή που είχε ζητηθεί και ως εκ τούτου αυτά τυποποιήθηκαν στον καλύτερο δυνατό βαθμό.

Τονίζεται ότι στον Γενικό Πίνακα έχουν περιληφθεί αυτούσια και όλα τα σχόλια που έχουν υποβληθεί από όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας.

Σημειώνεται ωστόσο ότι σχόλια τα οποία έγιναν από τα ενδιαφερόμενα μέρη και αφορούν το προοίμιο του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης (δηλαδή το μέρος που καταγράφονται τα γεγονότα και στοιχεία για τα οποία η ΡΑΕΚ στηρίχτηκε για την έκδοση του εν λόγω Προσχεδίου) δεν εμπίπτουν στα πλαίσια της διαβούλευσης και συνεπακόλουθα αυτά δεν έτυχαν περαιτέρω επεξεργασίας.

H ΡΑΕΚ θα προχωρήσει στην λήψη σχετικών αποφάσεων οι οποίες, στα πλαίσια διαφάνειας, θα δημοσιοποιηθούν.