Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 έως 2017, ανακοινώνει ότι έχει δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2017, Ρυθμιστική Απόφαση Αρ.: 04/2017 «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την πλήρη εφαρμογή του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού» και ειδοποιεί τους κατόχους αδειών, αιτητές αδειών ή άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, ότι μπορούν να προμηθευτούν αντίγραφο της εν λόγω Ρυθμιστικής Απόφασης.
 
Επίσης, μπορούν να προμηθευτούν αντίγραφο της Ρυθμιστικής Απόφασης από τα Γραφεία της ΡΑΕΚ στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή 81-83, 3ος όροφος, Μέγαρο Ιακωβίδη, (τηλέφωνο 22666363) ή/και από την ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ www.cera.org.cy.
 
Στις 3 Ιουλίου 2017 θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ σχετικές αποφάσεις που θα αφορούν τα πιο κάτω:
 
(α) Κανονισμοί Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού που θα διέπουν τη λεπτομερή λειτουργία της Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου,
 
(β) Ορισμός του ορίου (κατωφλίου) για τις μονάδες παραγωγής και τις μονάδες ΑΠΕ για συμμετοχή στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού,
 
(γ) Ορισμός του ορίου (κατωφλίου) για τους Προμηθευτές για συμμετοχή στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού,
 
(δ) Μεθοδολογία για τον υπολογισμό της μηνιαίας μέσης σταθμισμένης Διατίμησης Χονδρικής (Δ-Χ),
 
(ε) Κριτήρια Άδειας Προμήθειας που θα πληρούν οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή αίτησης άδειας Προμήθειας.