Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) και ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2022 (Ν.107(Ι)/2022), και σε συνέχεια της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2024, Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης με θέμα «Ρυθμιστικό Πλαίσιο για τη Δραστηριοποίηση των Ενεργών Πελατών και των Αυτοκαταναλωτών Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές», ενημερώνει τους κατόχους αδειών, τους συμμετέχοντες στην αγορά, τους αιτητές αδειών ή άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, ότι η περίοδος υποβολής σχολίων, ενστάσεων ή/και παραστάσεων επί του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης που μπορούν να υποβληθούν γραπτώς στη ΡΑΕΚ μέσω του ιστοτόπου της ή να σταλούν μέσω τηλεομοιότυπου στο 22667763, παρατείνεται μέχρι και την 1η Ιουλίου 2024.