Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμοι του 2004 έως 2022, ανακοινώνει ότι έχει δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 26 Απριλίου 2024, Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης με τίτλο «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Φυσικού Αερίου (Τροποποίηση)» και ειδοποιεί τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, συμμετέχοντες στην αγορά φυσικού αερίου, τους κατόχους ή αιτητές αδειών, ή άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τους ότι μπορούν να προμηθευτούν αντίγραφο του εν λόγω Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης. 

Επίσης, μπορούν να προμηθευτούν αντίγραφο του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης από τα Γραφεία της ΡΑΕΚ στην οδό Αγίας Παρασκευής 20, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία (τηλέφωνο 22666363) ή/και την ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, όπου υπάρχει αναρτημένο και το ενοποιημένο κείμενο της Ρυθμιστικής Απόφασης «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Φυσικού Αερίου (Τροποποίηση)» υπό μορφή επισήμανσης αλλαγών.
 
Σχόλια, ενστάσεις ή/και παραστάσεις αποκλειστικά επί των τροποποιήσεων που προβλέπονται από το Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης μπορούν να υποβληθούν γραπτώς στη ΡΑΕΚ στον πιο πάνω ιστότοπο ή να σταλούν μέσω τηλεομοιότυπου στο 22667763, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρότασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας (ήτοι έως και την 27 Μαΐου 2024).