Διευθυντής ACER
 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τη διαδικασία επιλογής του επόμενου διευθυντή του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Η ανακοίνωση κενής θέσης, η περιγραφή της θέσης, η απαρίθμηση των απαιτήσεων της θέσης και η παροχή οδηγιών σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C 372 A) της 15ης Οκτωβρίου 2018 και στην ιστοσελίδας του Οργανισμού. Η προθεσμία υποβολής αίτησης είναι η 26η Νοεμβρίου 2018.
 
The European Commission has relaunched the procedure for selecting the next Director of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER). The vacancy notice, describing the position, listing the requirements of the post and providing guidance on how to apply, is published on the Official Journal of the European Union (C 372 A) of 15th of October 2018 and can also be accessed through the Agency’s website. The deadline for submitting an application is the 26th of November 2018.
 
Λειτουργοί ACER
 
 
Ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), ανακοινώνει δύο θέσεις Λειτουργών στο τμήμα ηλεκτρικής ενέργειας του ACER για τις οποίες η προθεσμία λήγει την 23η Νοεμβρίου 2018. 
 
  • ACER/2018/05: Λειτουργός Πολιτικής - Επάρκεια και υποδομή (FGIV)
  • ACER/2018/06: Λειτουργός Πολιτικής - Λειτουργία συστήματος και κωδικοί σύνδεσης δικτύου (FGIV)
Οι θέσεις έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.
 
The Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER), announces two vacancies of Policy Officers in the ACER electricity department for which the deadline is the 23rd of November 2018.
 
  • ACER/2018/05: Policy Officer – Adequacy & Infrastructure (FGIV)
  • ACER/2018/06: Policy Officer - System Operation and Grid Connection Codes (FGIV)
The vacancies are advertised on the ACER website.